ไวยากรณ์

Participio pasado
sxc

ฉันพูด:

ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Repasa el participio pasado de algunos verbos irregulares.

ผู้เขียน

kalua

คำถาม

9

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

117

คะแนน:

(4.2 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
Todd Wilder - flickr
Todd Wilder - flickr
¿Crees que eres experto en la lengua española? Este quiz te pondrá a prueba. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

babDan

คำถาม

12

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

40

คะแนน:

(4.5 คะแนน)

Ahora vamos a trabajar con los pronombres interrogativos. Observa las frases y apunta la opción correcta. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

127

คะแนน:

(5 คะแนน)

En esta vamos a elegir la correcta opción para rellenar los huecos en las frases que ves. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

12

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

45

คะแนน:

(4.9 คะแนน)

Rafael dP. Iberia-Hispania/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Rafael dP. Iberia-Hispania/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
A, ante, bajo, con, contra, de, desde.... ¿las conoces bien? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

134

คะแนน:

(5 คะแนน)

Snugg LePup/flickr (CC BY-NC 2.0)
Snugg LePup/flickr (CC BY-NC 2.0)
Tendrás que diferenciar cuál utilizar según quieras expresar una comparación o una característica superlativa เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

8

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

89

คะแนน:

(5 คะแนน)

DONA BOLINHA..é Márcia Guimarães/flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)
DONA BOLINHA..é Márcia Guimarães/flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

7

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

154

คะแนน:

(5 คะแนน)

Thomas Hawk/flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/)
Thomas Hawk/flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/)
Los artículos definidos e indefinidos: ¿sabes cómo utilizarlos? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

105

คะแนน:

(5 คะแนน)

Pixabay
Pixabay
¿Sabes cuándo tienes que escribir una erre y cuándo tienes que escribir dos? ¡Compruébalo con este test! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

83

คะแนน:

(5 คะแนน)

Pixabay
Pixabay
¿Sabes usar las formas apocopadas de bueno (buen), malo (mal), primero (primer), tercero (tercer) y grande (gran)? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

85

คะแนน:

(5 คะแนน)

via PIxabay
via PIxabay
¿Sabes cuándo utilizar los verbos ser y estar con los adjetivos bueno, rico, malo y viejo? ¡Compruébalo con nosotros! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

162

คะแนน:

(5 คะแนน)

Author Svilen.milev via Wikimedia Commons
Author Svilen.milev via Wikimedia Commons
Si los ordinales del 1 al 9 te parecieron sencillos, prepárate para los ordinales del 10 al 100. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

46

คะแนน:

(4.1 คะแนน)

Svilen.milev via Wikimedia Commons
Svilen.milev via Wikimedia Commons
Seguro que ya sabes contar en español, pero ¿qué tal se te dan los números ordinales? ¡Compruébalo con este test! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

81

คะแนน:

(4.8 คะแนน)

Vadmium, via Wikimedia Commons
Vadmium, via Wikimedia Commons
¿Sabes cuándo usar cada elemento? ¡Demuéstralo con este test! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

8

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

92

คะแนน:

(5 คะแนน)

evilestmark, via openclipart
evilestmark, via openclipart
Algunos de los verbos irregulares más comunes en español en presente de indicativo. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

377

คะแนน:

(5 คะแนน)

evilestmark, via openclipart
evilestmark, via openclipart
Algunos de los verbos irregulares más comunes en español en presente de indicativo. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

290

คะแนน:

(5 คะแนน)

Escalo200 CC (some rights reserved)
Escalo200 CC (some rights reserved)
Aprende a utilizar la tilde para distinguir palabras con la misma forma pero distinta categoría gramatical. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

9

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

61

คะแนน:

(4.6 คะแนน)

Escalo200 CC (some rights reserved)
Escalo200 CC (some rights reserved)
Aprende a utilizar la tilde para distinguir palabras con la misma forma pero distinta categoría gramatical. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

8

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

48

คะแนน:

(4.4 คะแนน)


ผู้เขียน

joyceasantos

คำถาม

28

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

192

คะแนน:

(5 คะแนน)

Rellena los espacios en las frases con el verbo gustar y los pronombres átonos (me, te, le, nos, os, les). เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

15

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

260

คะแนน:

(5 คะแนน)

¿Sabes los verbos en Presente de Subjuntivo? Comprúebalo. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Jade Neves

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

149

คะแนน:

(5 คะแนน)