ใหม่! เร็ว! ง่าย!


สร้างแบบฝึกหัดภาษาของคุณเอง

ลงชื่อเข้าใช้

Conoce a Diego
Pixelio
ฉันพูด:
ฉันเรียน:

แบบฝึกหัดเพิ่มเติม

Aprende español conociendo a Diego.

ผู้เขียน

ladyinred

คำถาม

9

หมวดหมู่

ผู้เข้าร่วม

550

คะแนน:

(5 คะแนน)

ค้นหาโดย

ตกลง
Palabras homófonas
Todd Wilder - flickr
¿Crees que eres experto en la lengua española? Este quiz te pondrá a prueba. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

babDan

คำถาม

12

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

40

คะแนน:

(4.5 คะแนน)

Los Contrários
Conociendo algunos advérbios en español. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Alaxcilene

คำถาม

7

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

38

คะแนน:

(3.8 คะแนน)

Colores1
revisión de colores usando los lazos en solidaridad a los pacientes con cáncer. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Gonzalo Abio1

คำถาม

2

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

92

คะแนน:

(3.6 คะแนน)

Pronombres Interrogativos
Ahora vamos a trabajar con los pronombres interrogativos. Observa las frases y apunta la opción correcta. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

127

คะแนน:

(5 คะแนน)

Los utensílios de la mesa y de la cocina
En esta actividad vamos a practicar el vocabulario relacionado a los utensilios de la mesa y de la cocina. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

10

หมวดหมู่

บทสนทนา

ผู้เข้าร่วม

126

คะแนน:

(5 คะแนน)

Las profesiones
Ahora vamos a aprender (o repasar) los nombres de algunos profesionales y sus funciones. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

20

หมวดหมู่

เกี่ยวข้องกับงาน

ผู้เข้าร่วม

100

คะแนน:

(5 คะแนน)

La tilde diacrítica
En esta vamos a elegir la correcta opción para rellenar los huecos en las frases que ves. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Marília Barbosa

คำถาม

12

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

45

คะแนน:

(4.9 คะแนน)

La ciudad
Aprende el vocabulario de la ciudad. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Gustavo Espiñoza

คำถาม

10

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

100

คะแนน:

(5 คะแนน)

Los días de la semana
Ejercicio para aprender los días de la semana. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Thais Torres

คำถาม

5

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

97

คะแนน:

(5 คะแนน)

La familia
https://www.tes.com/lessons/hmqIGtDJl6p5OQ/la-familia
Esta es una actividad para aprender las relaciones de parentesco. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

valramos

คำถาม

12

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

88

คะแนน:

(5 คะแนน)

¡A comer!
Cursor/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
¿Conoces los nombres de los platos más famosos de los países hispanohablantes? ¡Compruébalo! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

9

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

80

คะแนน:

(4.9 คะแนน)

Preposiciones en español
Rafael dP. Iberia-Hispania/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
A, ante, bajo, con, contra, de, desde.... ¿las conoces bien? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

134

คะแนน:

(5 คะแนน)

Adjetivos comparativos y superlativos en español
Snugg LePup/flickr (CC BY-NC 2.0)
Tendrás que diferenciar cuál utilizar según quieras expresar una comparación o una característica superlativa เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

8

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

89

คะแนน:

(5 คะแนน)

Vocabulario Navideño
Zahira/flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
Comprueba tus conocimientos sobre el vocabulario en español típico de la Navidad. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

8

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

63

คะแนน:

(4.7 คะแนน)

Hispanic movie stars
How much do you know about Hispanic actors? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

8

หมวดหมู่

ภาพยนตร์ & ดนตรี

ผู้เข้าร่วม

27

คะแนน:

(4.2 คะแนน)

Vocabulario en español: animales
Martine/flickr (CC BY-NC 2.0)
Todos conocemos el "perro" o el "caballo", pero ¿qúe hay de los animales menos comunes? Aprende todos sus nombres. เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

7

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

89

คะแนน:

(5 คะแนน)

SER y ESTAR: los verbos más problemáticos
DONA BOLINHA..é Márcia Guimarães/flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/)

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

7

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

154

คะแนน:

(5 คะแนน)

El,una, la, un, los, las...
Thomas Hawk/flickr (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/)
Los artículos definidos e indefinidos: ¿sabes cómo utilizarlos? เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Tamarota

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

105

คะแนน:

(5 คะแนน)

Español de Argentina
Pixabay
¿Eres capaz de entender el español que se habla en Argentina? ¡Compruébalo con nuestro test! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

คำศัพท์

ผู้เข้าร่วม

91

คะแนน:

(5 คะแนน)

R o RR
Pixabay
¿Sabes cuándo tienes que escribir una erre y cuándo tienes que escribir dos? ¡Compruébalo con este test! เริ่มต้นเเบบฝึกหัด!

ผู้เขียน

Andresjpd

คำถาม

10

หมวดหมู่

ไวยากรณ์

ผู้เข้าร่วม

83

คะแนน:

(5 คะแนน)