มีเวลาไหม?

ทดลองเล่นเกมส์แฮงก์แมนของเรา

คำแปลของภาษาอิตาเลี่ยน-ภาษาอังกฤษ "pazzia"

 

ความหมายของ"pazzia" ในภาษาอังกฤษ

ผลลัพธ์: 1-26 ของ 83

pazzia {คำนาม}

pazzia {ญ.} (ด้วย: delirio)

lunacy {น.}

pazzia {ญ.} (ด้วย: follia, stupiditá)

daftness {น.}

pazzia {ญ.} (ด้วย: follia)

insanity (of person) {น.}

Licenziando 30.000 lavoratori, l'IBM in America ha dovuto assoldare psichiatri per assistere gli scienziati che erano sull'orlo della pazzia e dell'estrema povertà.

When it made 30, 000 employees redundant, IBM in America has had to take on psychiatrists to help the scientists who were on the brink of insanity and extreme poverty.
คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? บอกเราให้รู้หรือ ใส่คำแปลใหม่ของคุณเข้ามาเลย
 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอิตาเลี่ยน)ของ"pazzia":

 

คำแปลที่คล้ายกัน

คำแปลที่เหมือนกันของ"pazzia"ในภาษาอังกฤษ

 

ตัวอย่างการใช้

ตัวอย่าง "pazzia" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Mi pare sia questo, poi, il vero tema che la vicenda delle mucche pazze pone.

It seems to me, then, that this is the real issue raised by the mad cow crisis.

Ma ci sono sicuramente stati più decessi a causa dei biocidi che delle mucche pazze.

There are probably more people who have died from biocides than from mad cows.

Ha pagato un prezzo molto alto per la pazzia dell'utopia bolscevico-comunista.

It paid a very high price for the madness of Bolshevik-Communist utopia.

Il terrorismo è l'arma decisiva della pazzia e del fanatismo etnico, religioso o culturale.

Terrorism is the main weapon of madness and of ethnic, religious or cultural fanaticism.

E se si spinge troppo in là, viene semplicemente etichettata come pazzia.

And if you go too far on that, that's just simply labeled as madness.

Intanto su tutta la strada battuta dal mondo si scorge la pazzia più frenetica e impensabile.

Meanwhile across the road beaten by the world sees more frenetic madness and unthinkable.

All'inizio si pensa: "Ehi è una pazzia, cosa ci si può guadagnare?

At first blush you think, "Hey it's crazy, what could you possibly gain?"

Le mucche pazze, ovviamente, non erano formalmente all'ordine del giorno del Consiglio europeo.

Mad cow disease, of course, was not officially on the European Council's agenda.

E poi c'è la pazzia, perché come potremmo definire altrimenti l'azione del Lord's Resistance Army?

There is also madness, for how else can we qualify the action of the Lord's Resistance Army?

Sarebbe una pazzia imporre una riduzione lineare nel numero dei prodotti.

A linear reduction in the number of products would be insane.

La gente mi invitava ad allontanarmi perché dava segni di pazzia.

People told me to move away because he gave signs of madness.

Questo porta i matematici alla pazzia perché, come voi, stanno seduti lì sentendosi ingannati.

This nearly drove mathematicians bonkers because, like you, they're sitting there feeling bamboozled.

Voglio mostrarvi questa clip perché faccio queste cose un po' pazze dove faccio un numero di cabaret.

I want to show you this clip because I do this kind of crazy thing where I do a cabaret act.

Non mi sembra affatto un segno di progresso ma di pazzia.

To me that is not a sign of progress, but a sign of madness.

Si profila all'orizzonte una corsa spietata - una pazzia dell'ordine della corsa all'oro del XIX secolo.

A ruthless race is in prospect - a madness on the scale of the 19th-century gold rush.

CA: È stato alquanto azzardato, perché tu hai fatto una mossa quando molti ti dicevano che era una pazzia.

CA: Well, that was a bizarre thing, because you made this move that a lot of people advised you was crazy.

Probabilmente non sono solo certe mucche a essere divenute pazze.

Maybe it is not just certain cows that have gone mad.

E' una pazzia anche dal punto di vista economico.

It is madness from an economic point of view, too.

E' una pazzia, a mio parere, multare ogni agricoltore per dettagli insignificanti, ma questo sta già avvenendo.

It is madness, in my opinion, to fine any farmer for the smallest detail; this is already happening.

E'una pazzia anche dal punto di vista economico.

It is madness from an economic point of view, too.
 

แนะนำคำแปลจากภาษาอิตาเลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษใหม่

คุณรู้คำศัพท์ในภาษาอิตาเลี่ยนคำไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า คุณรู้คำศัพท์เเสลงในภาษาอิตาเลี่ยนใหม่ๆบ้างไหม ถ้ารู้ ทำไมไม่ใส่คำเหล่านั้นเข้าไปในพจนานุกรมของเราล่ะ คุณเเค่ใส่คำแปลภาษาอิตาเลี่ยนเข้าไปในกล่องด้านล่าง

ภาษาอิตาเลี่ยนภาษาอิตาเลี่ยน

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ simpatico, simpatico, contributo, scappatella, pollo arrosto

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

paziente · pazientemente · pazienti · pazienza · pazza · pazzamente · pazzerello · pazzerellone · pazzesco · pazzi · pazzia · pazzo · pazzoide · Pb · PBX · PC · PCB · PCI · Pd · PDA · PDCI

คำแปลเพิ่มเติมในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ