คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ "travail à plein temps"

FR travail à plein temps ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

FR travail à plein temps
volume_up
{เพศชาย}

travail à plein temps
mariage, elle est en mesure de se trouver du travail à plein temps; la demande
during marriage, able to find full-time work, weaker compensatory claim); Barry
Les employés ont également le droit de revenir au travail à plein temps.
Employees are also entitled to return to full-time work.
(Beaucoup de fonctionnaires gagnent 20 dollars par mois, voire moins, pour un travail à plein temps.
(Many government salaries are $20 per month, or lower, for full-time work.
travail à plein temps (ด้วย: emploi à plein temps)
C'est un travail à plein temps, c'est connu.
Cet emploi extérieur était un autre travail à plein temps, que le fonctionnaire a dissimulé à l'Organisation pendant une longue période.
His outside employment consisted of another full-time job, which he had concealed from the Organization for a protracted period of time.
Ces dispositions auraient pour conséquence qu'un emploi à mi-temps (20 heures par semaine) coûterait de 50 à 100 couronnes suédoises moins cher qu'un travail à plein temps.
This would mean that a half-time job (20 hours per week) would cost SEK 50 or 100 less an hour than a full-time job.

คำแปลที่เหมือนกันของ"travail à plein temps"ในภาษาอังกฤษ

travail คำนาม
à คำบุพบท
plein คำนาม
English
plein คำวิเศษณ์
plein คำกริยาวิเศษณ์
English
temps คำนาม
A คำนาม
English
A
English
A+
English
avoir คำนาม
avoir คำกริยา
avoir

ตัวอย่าง "travail à plein temps" ของ ภาษาอังกฤษ

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Frenchmariage, elle est en mesure de se trouver du travail à plein temps; la demande
during marriage, able to find full-time work, weaker compensatory claim); Barry
FrenchLa semaine de travail à plein temps aux Philippines est d'au moins 40 heures par semaine.
Regular full-time workers in the Philippines put in at least 40 hours a week.
FrenchUn essai de travail à plein temps est proposé lorsque l'enfant le plus jeune atteint l'âge de 14 ans
A full time work test applies once the youngest child reaches the age of 14 years
FrenchCette règle s'applique aussi bien pour le travail à plein temps que pour celui à temps partiel.
This rule applies as much to full-time work as it does to part-time work.
FrenchAu cours des trois mois suivants, les pensionnaires commencent ou reprennent un travail à plein temps.
During the next three months, residents commence or return to full-time employment.
French(Beaucoup de fonctionnaires gagnent 20 dollars par mois, voire moins, pour un travail à plein temps.
(Many government salaries are $20 per month, or lower, for full-time work.
FrenchLes employés ont également le droit de revenir au travail à plein temps.
Employees are also entitled to return to full-time work.
FrenchCe travail est alors compté comme travail à plein temps.
Part-time work in these cases is considered full-time work.
FrenchVous êtes mieux payée que Madame Merkel, vous êtes mieux payée que Madame Clinton: c'est un travail à plein temps.
You are paid more than Frau Merkel, you are paid more than Hillary Clinton: it is a 24-hour job.
FrenchLe travail à temps partiel confère les mêmes droits et obligations, proportionnellement, que le travail à plein temps.
Part-time work entails the same rights and obligations, proportionally, to full-time employment.
FrenchC'est un travail à plein temps, c'est connu.
As everyone knows, it is a full time job.
FrenchVu le nombre de déplacements que les témoins doivent effectuer lorsqu'ils sont à Arusha, les transporter est un travail à plein temps.
Owing to the amount of travel required when witnesses are in Arusha, providing transportation is a full-time duty.
FrenchIl n'est pas possible de désagréger les données sur le travail à plein temps ou à temps partiel en fonction des emplois précaires ou permanents.
It is not possible to disaggregate rates of part-time and full-time work further by casual or permanent work.
FrenchOn considère que la qualité de membre d'un jury spécialisé implique normalement une charge de travail d'au moins dix journées de travail à plein temps.
It is considered that a board membership normally implies a workload of at least 10 full working days.
FrenchCela étant, il est évident que les conditions applicables au travail à temps partiel et au travail à plein temps sont à peu près identiques.
On this basis, it is obvious that the terms applied to part-time work and full-time work are more or less the same.
FrenchComme c'est le cas dans les autres pays nordiques, le marché du travail norvégien se partage entre le travail à plein temps et le travail à temps partiel.
In common with its Nordic neighbours, Norway's labour market was segmented into full- and part-time work.
FrenchLe montant des prestations versées par l'employeur représente 80 % du salaire du mois précédant la reprise du travail à plein temps.
The level of benefit payable by the employer amounts to 80 per cent of the wages of the worker in the preceding month for full-time work.
FrenchCet emploi extérieur était un autre travail à plein temps, que le fonctionnaire a dissimulé à l'Organisation pendant une longue période.
His outside employment consisted of another full-time job, which he had concealed from the Organization for a protracted period of time.
FrenchElle avait noté avec intérêt qu'aux termes de cet instrument, l'âge minimum d'admission à un travail à plein temps avait été porté de 15 à 16 ans.
It had noted with interest that, under this Act, the minimum age for full-time work had been raised from 15 to 16 years of age.
FrenchLes miliciens se sont démobilisés de leur plein gré, ont repris une vie normale ainsi que leur profession ou travail à plein temps.
Vigilantes disbanded on their own accord, returned to their normal life and resumed full time engagement with their occupations or professions.

คำที่มีความหมายเหมือนกัน