คำแปลของภาษาฝรั่งเศส-ภาษาอังกฤษ "cytosine"

FR cytosine ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

cytosine {ญ.}

ENcytosine ภาษาฝรั่งเศส คำแปลของ

cytosine {น.}

FR cytosine
play_circle_outline
{เพศหญิง}

1. คุณสมบัติทางเคมี,วิชาเคมี

cytosine
play_circle_outline
cytosine {น.} [วิชาเคมี]

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"cytosine":

cytosine
English