คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาสเปน "accounting"

EN accounting ภาษาสเปน คำแปลของ

volume_up
accounting {น.} [สำนวน]
volume_up
to account {กริยา}
volume_up
to account {กริยาที่ต้องการกรรม} [สำนวน]
ES
volume_up
account {น.} [สำนวน]

EN accounting
volume_up
{คำนาม}

  1. ทั่วไป
  2. หลักการบัญชี

1. ทั่วไป

accounting (ด้วย: reporting, accountancy)
Commissioner, you call your communication 'Modernisation of Accounting '.
Comisaria, llama usted a su comunicación« Modernización de la contabilidad».
Commissioner, you call your communication 'Modernisation of Accounting'.
Comisaria, llama usted a su comunicación «Modernización de la contabilidad».
Accounting and forecasting performance will be independently evaluated.
Se evaluará de manera independiente la eficacia de las previsiones y la contabilidad.
accounting
We must put our money on transparency and the accurate accounting of financial resources.
Debemos apostar por la transparencia y la contabilización exacta de los recursos financieros.
I would also add that there is no other accounting method which would correctly record revenue in a budget.
Añadiría además que no existe otra forma de llevar correctamente la contabilización de los ingresos en un presupuesto.
accounting

2. หลักการบัญชี

accounting (ด้วย: bookkeeping, record keeping, recordkeeping)
volume_up
contabilidad {ญ.} [บัญชี]
Commissioner, you call your communication 'Modernisation of Accounting '.
Comisaria, llama usted a su comunicación« Modernización de la contabilidad».
Commissioner, you call your communication 'Modernisation of Accounting'.
Comisaria, llama usted a su comunicación «Modernización de la contabilidad».
Accounting and forecasting performance will be independently evaluated.
Se evaluará de manera independiente la eficacia de las previsiones y la contabilidad.

ชื่อพ้อง (ภาษาอังกฤษ) ของ "accounting":

accounting
account

ตัวอย่าง "accounting" ของ ภาษาสเปน

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

Englishaccrual basis accounting
Englishaccrual basis accounting
Englishallowance method of accounting for bad debts
método contable para la estimación de las cuentas dudosas
Englishallowance method of accounting for bad debts
método contable para la estimación de las cuentas incobrables
Englishcash basis accounting
Englishcost method of accounting for treasury stock
método directo de contablidad para las acciones de tesorería
Englishgao (general accounting office)
Englishgeneral accounting office (gao)
Englishaccounting control system
Englishthe Commission's statement on accounting requirements for medium-sized companies
Declaración de la Comisión: Obligaciones contables de las medianas empresas.
EnglishNow, at long last, we have to sort out the problem with the accounting systems.
Ha llegado el momento por fin de solventar el problema del sistema contable.
EnglishThe classification, for one year, is a purely technical accounting operation.
La clasificación, por un año, es una operación netamente técnica y contable.
EnglishThis is not budgetary efficiency; it is quite simply an accounting trick.
Esto no es eficiencia presupuestaria; éstos son, simplemente, trucos contables.
EnglishIt has been urged that the rules on accounting procedures should be clear.
Se ha insistido en que las reglas de los procedimientos contables sean claras.
EnglishBut it is not only the Commission that has responsibility for accounting.
Pero la responsabilidad de rendir cuentas no recae únicamente en la Comisión.
EnglishIt is therefore vital that the accounting officer has a strong and independent position.
Es por tanto fundamental que el contable tenga una posición fuerte e independiente.
EnglishThis debate must not concentrate excessively on the accounting issues.
Nosotros no debemos centrarnos excesivamente en un debate estrictamente contable.
EnglishBesides, the research effort cannot be governed by the principles of prudent accounting.
La investigación, por lo demás, no puede desempeñarse con espíritu contable.
EnglishYet this effort has also led the Court to criticise the accounting system.
Pero como fruto también de este trabajo, el Tribunal ha criticado el sistema contable.
EnglishThere are significant differences in tax regimes and accounting standards.
Existen diferencias significativas en los regímenes fiscales y en las normas contables.

คำที่มีความหมายเหมือนกัน