วิธีการเขียนจดหมายในภาษา ภาษารัสเซีย

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษารัสเซีย "make"

 

ความหมายของ"make" ในภาษารัสเซีย

ผลลัพธ์: 1-113 ของ 1221

make {คำนาม}

make {น.} (ด้วย: model, pattern, sample, sampler)

модель [моде́ль] {ญ.}

Your model of the world is what shapes you long term. Your model of the world is the filter. That's what's shaping us. That's what makes people make decisions.

Ваша модель мира это то, что формирует вас надолго. Ваша модель мира это фильтр. Вот что нас формирует.

make {น.} (ด้วย: kind, view, looks, appearance)

вид {ช.}

So the key now is to make it behave like tuna.

Так он принимает вид тунца.

make {น.} (ด้วย: mark, stamp, markka, chip)

марка [ма́рка] {ญ.}

make {น.} (ด้วย: development, growth, advancement, evolution)

развитие [разви́тие] {ไร้เพศ}

I wanted to make a sequel.

Я хотел создать продолжение, развитие игры.

make {น.} (ด้วย: produce, problem, job, handiwork)

изделие [изде́лие] {ไร้เพศ}

make {น.} (ด้วย: industry, production, making, fabrication)

производство [произво́дство] {ไร้เพศ}

make {น.} (ด้วย: form, shape, build, gestalt)

форма [фо́рма] {ญ.}

Make sure that you have the right URL and that the owner of the form hasn't deleted it."

Убедитесь в том, что URL указан верно и что форма не удалена ее владельцем".

make {น.} (ด้วย: style, sort, kind, type)

тип [тип] {ช.}

make {น.} (ด้วย: shuffle)

тасование {ไร้เพศ}

make {น.} (ด้วย: makeup, summation)

сложение [сложе́ние] {ไร้เพศ}

make {น.} (ด้วย: style)

фасон [фасо́н] {ช.}

make {น.} (ด้วย: yield, elaboration, output, production)

выработка [вы́работка] {ญ.}

to make {คำกริยา}

to make [made|made] {กริยา}

сделать [сде́лать] {กริยา}

So we're in the process of trying to figure out how to make it better, faster, stronger.

Мы пытаемся выяснить, как сделать это устройство лучше, быстрее и эффективнее.

But they're necessary: they're necessary to make that mathematics work.

Но они необходимы, они необходимы, чтобы сделать математическую работу.

Now, there's some things that you can do to make your brain grow new brain cells.

Итак, есть кое-что, что можно сделать для того, чтобы мозг вырастил новые мозговые клетки.

Spring off the thing and fly through the air, and hopefully you make it look good.

Отпружинившись от неё, вы летите в воздух, и, может быть, вам удастся сделать это красиво.

And in a chemically more complex universe, it's possible to make more things.

И в химически более сложной Вселенной, возможно сделать больше вещей.

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to do, to perform, to shape)

делать [де́лает|де́лал] [де́лать] {กริยา}

If you make lots and lots of high quality copies and you sell them, that's not okay.

А вот делать большое количество высококачественных записей на продажу было противозаконно.

It took them about 50 million years to learn how to perfect how to make that abalone shell.

Им понадобилось 50 миллионов лет, чтобы научиться делать такую раковину.

But before we can make life, let's think for a second what life really is characterized by.

Однако прежде чем делать жизнь, давайте на секунду задумаемся, чем характеризуется жизнь.

And I want to make the point that as members of society, we need to.

Однако, я убежден, что, как членам общества, нам необходимо это делать.

to make an exception for sth.

делать исключение для кого-л.

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to create, to construct, to call, to coin)

создавать [создава́ть] {กริยา}

So we don't have to make a dinosaur because we already have them.

Поэтому нам не нужно создавать динозавра - он у нас уже есть.

So with characters, you can make stories.

Итак, с героями вы можете создавать истории.

Because the men who come to them are not men who want to make you your girlfriends, or who want to have a family with you.

Потому что мужчины приходят к ним не за тем, чтобы строить отношения или создавать семью.

I can create big things out here, but I can go back and really quickly go back to where I started, and make even smaller things here.

Я могу создавать большие шарики, но могу и очень быстро вернуться, и начать делать маленькие.

So, I'm interested in the use of metabolic materials for the practice of architecture. But they don't exist. So I'm having to make them.

Но таких материалов нет. Значит, мне приходится их создавать.

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to experiment, to produce, to create, to manufacture)

производить [произво́дит|производи́л] [производи́ть] {กริยา}

Normally the testes should make testosterone, the male hormone.

В норме яички должны производить тестостерон, мужской гормон.

to make a good showing

производить хорошее впечатление

Let's say you're Unilever and you want to make detergent in a factory near Liverpool.

Пусть вы - компания Unilever и вы хотите производить стиральный порошок на фабрике рядом с Ливерпулем.

A company called Aquaporin is starting to make desalination membranes mimicking this technology.

Компания под названием Aquaporin начинает производить опреснительные мембраны, копирующие данную технологию.

to make a good showing

производить хорошее впечатление

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to construct, to build, to put up, to frame)

строить [стро́ит|стро́ил] [стро́ить] {กริยา}

So what's a technology that will allow us to make ginormous houses?

Существуют ли технологии, позволяющие строить огромнейшие дома?

to make a martyr of oneself

строить из себя мученика

Because the men who come to them are not men who want to make you your girlfriends, or who want to have a family with you.

Потому что мужчины приходят к ним не за тем, чтобы строить отношения или создавать семью.

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to form)

образовывать {กริยา}

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to comprise, to compile, to compose, to draw up)

составлять [составля́ет|составля́л] [cоставля́ть] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to prepare, to cook, to fit)

готовить [гото́вить] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to be done, to come, to get, to pass into)

делаться [де́латься] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา}

сделаться [сде́латься] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to construct)

конструировать [конструи́ровать] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to cause, to summon, to have, to get)

вызывать [вызыва́ет|вызыва́л] [вызыва́ть] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to acquire, to get, to reach, to hit)

приобретать [приобрета́ет|приобрета́л] [приобрета́ть] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา}

приготовлять [приготовля́ть] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to act, to move, to create)

творить [твори́ть] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา}

изготавливать [изгота́вливать] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to commit, to perpetrate, to accomplish, to bring to pass)

совершать [соверша́ет|соверша́л] [соверша́ть] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to do)

учинить [учини́ть] {กริยา}

to make [made|made] {กริยา} (ด้วย: to reach, to hit, to gain, to get)

добывать [добыва́ет|добыва́л] [добыва́ть] {กริยา}
 

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกัน

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"make":

 

คำแปลที่คล้ายกัน

คำแปลที่เหมือนกันของ"make"ในภาษารัสเซีย

 

ตัวอย่างการใช้

ตัวอย่าง "make" ของ ภาษารัสเซีย

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

So I thought "Perhaps, if I made these ants some apartments, they'll move in."

Ну я подумал, "Возможно, если я построю этим муравьям квартиры, они туда переедут."

By understanding how mosquitoes fly, we hope to understand how to make them not fly.

Понимая, как москиты летают, мы надеемся понять, как лишить их этой возможности.

Make it quick and easy for people to order the product mentioned in your ad.

У пользователей должна быть возможность быстро и легко заказать рекламируемый товар.

It's a statue made by Verrocchio, of David, for which Leonardo posed as a boy of 15.

Это статуя Давида, сделанная Вероккьо, для которой Леонардо позировал в 15 лет.

So can you make a machine that could make any prescription lens very quickly on site?

Так, можно ли построить машину, которая сможет создать любые очки на месте?

In the "Web Content" section, use the "Font size" menu to make adjustments.

В разделе "Веб-контент" используйте для настроек меню "Настроить шрифты...".

And it actually was the right choice, probably, to try to make it out -- this way.

И это был правильный выбор, наверное, попытаться выбраться — таким образом.

Our stories make us the people we are and, sometimes, the people we want to be.

Истории делают нас теми, кем мы являемся, и иногда теми, кем мы хотим быть.

If they should all be sustainable on a finite planet, how do you make that happen?

Если же они все должны быть экологичны на нашей конечной планете, как этого добиться?

SS: So, then Aimee makes it to the 1996 Paralympics, and she's all excited.

Шерил: И в 1996 Эйми попадает на паралимпийские игры, и она вся в возбуждении.

First, make it congruent, pointing in the same direction as your visual communication.

Во-первых, звук должен соответствовать визуальным каналам коммуникации о компании.

So it's a little-appreciated fact that most of the animals in our ocean make light.

Мы не отдаём себе отчёта, что большинство животных в океане излучают свет.

To move a shape on your map, mouse over the shape to make the end points appear.

Чтобы переместить многоугольник на карте, наведите на него указатель мыши.

I made contact with a child from Swat who studied in a madrassa like this.

Я обратилась к ребенку из долины Сват, который обучался в подобной медресе.

And the structure of this is what makes nature work, seen with all its parts.

Именно эта структура и заставляет природу работать, она видна во всех ее составляющих.

more than all that it was those dresses that made women so unknowable and forbidding,

но больше чем даже всё это, платья делали женщин такими непознаваемыми и недоступными,

And when we make these connections, we can and we do turn this into this.

И если мы можем создать такие связи, мы можем и мы превратим это вот в это.

There were scores of retouchers and lighting experts and make-up experts.

В нём были задействованы десятки ретушёров, мастеров по свету и гримёров.

There are two kinds of responses that we make to this sort of general dissatisfaction.

Есть два вида реакции, к которым мы прибегаем в случае такой общей неудовлетворенности.

And the last point I want to make is Zipcar would never be possible without technology.

И ещё хочу сказать, что функционирование Zipcar было бы невозможно без технологий.
 

เเนะคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซียใหม่

คุณคิดว่ามีคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษารัสเซียคำที่ไหนที่ขาดหายไปบ้างหรือเปล่า มีคำศัพท์ทางเทคนิคคำไหนที่ไม่ได้ใส่เข้ามาบ้างไหม คุณสามารถช่วยเราได้โดยการใส่คำในภาษาอังกฤษและรัสเซียในช่องว่างตรงนี้ ซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถเเนะนำคำแปลใหม่ๆให้เราได้

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ stroke, wyvern, encouraging, to promise, spokesperson

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

majesty · Majlis · majolica · major · major-domo · major-general · majority · majors · Majuro · majuscule · make · make-believe · make-up · make-whole · makepeace · maker · makeshift · makeup · makeweight · making · mal

คำแปลเพิ่มเติมในพจนานุกรม ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษของ bab.la