การฝึกงานในหลายๆประเทศ

คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโปลิช "win-win situation"

 

ความหมายของ"win-win situation" ในภาษาโปลิช

ผลลัพธ์: 1-22 ของ 38

win-win situation

  i wilk syty, i owca cała [ภาษิต]

win-win situation {คำนาม}

This can be a win-win situation.

Może to być sytuacja, w której nie ma przegranych.
คำแปลนี้ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่? บอกเราให้รู้หรือ ใส่คำแปลใหม่ของคุณเข้ามาเลย
 

คำแปลที่คล้ายกัน

คำแปลที่เหมือนกันของ"win-win situation"ในภาษาโปลิช

 

ตัวอย่างการใช้

ตัวอย่าง "win-win situation" ของ ภาษาโปลิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

The latter have resulted in a win-win situation for all interested parties.

Spowodowały one sytuację, w której wygrywają wszystkie zainteresowane strony.

The PPE-DE Group's final assessment must deliver a win-win situation.

Końcowa ocena grupy PPE-DE musi doprowadzić do sytuacji korzystnej dla wszystkich stron.

It is a win-win-win situation that starts the food economy moving.

To sytuacja, w której wszyscy wygrywają, a ekonomia żywnościowa zaczyna się rozkręcać.

Both partners have to be joined together for a long period in order to achieve a win-win situation.

Oboje partnerów musi być ze sobą związanych przez długi czas, aby czerpać obustronne korzyści.

That is always a win-win situation for people from third countries within Europe.

W takiej sytuacji zawsze zyskują obie strony, także ludność z krajów trzecich przebywająca w Europie.

I would emphasise that we need it to be a win-win situation.

Pragnę podkreślić, że wygrać na tym muszą obydwie strony.

Most of us will agree that this is a win-win situation.

Długo na to czekaliśmy. Większość z nas zgodzi się, że jest to umowa obustronnie korzystna.

It can be a win-win-win situation, because it can advance the cause of the Millennium Development Goals.

Może to być sytuacja "win-win-win”, bo dzięki temu można przyspieszyć osiągnięcie milenijnych celów rozwoju.

The main advantage offered by this regulation is that it provides a win-win situation.

Główną zaletą przedmiotowego uregulowania jest to, że daje ono szansę odniesienia korzyści przez obie strony.

I believe it is also possible to reach this win-win situation based on political will and far less prejudice.

Jestem przekonana, że korzyści dla obu stron można osiągnąć dzięki woli politycznej i ograniczeniu uprzedzeń.

So I think voting and agreeing ITER should be a win-win situation for all of us.

Sądzę więc, że głosowanie i porozumienie w sprawie ITER powinny oznaczać sytuację korzystną dla nas wszystkich.

In the public's eyes, it is only worth having the single market if it puts them in a win-win situation.

W oczach opinii publicznej warto jest mieć wolny rynek tylko wówczas, gdy przynosi jednoznacznie wygraną sytuację.

But if this can be made to work, it cannot just be a win-win situation.

Ale jeśli to porozumienie ma zadziałać, nie może to być jedynie sytuacja "win-win”, w której obie strony wygrywają.

This package could result in a win-win situation, which would enable everyone to benefit.

Na takim pakiecie mogliby zyskać wszyscy.

I think we are aware that, as someone said, it must become a 'win-win' situation for Europe.

Myślę, że jesteśmy świadomi, jak ktoś powiedział, że w Europie musi zaistnieć sytuacja, w której obydwie strony są zwycięzcami.

To borrow an expression from the business world, this can rightly be termed a win-win situation.

Zapożyczając określenie ze świata gospodarki, taką sytuację rzeczywiście można nazwać korzystną dla wszystkich stron ("win-win").

The additional measures listed in the report are necessary in order to turn a demographic development into a 'win-win' situation.

Konieczne są dodatkowe środki wymienione w sprawozdaniu, aby rozwój demograficzny był korzystny dla wszystkich stron.

In my view, Iceland has always had a European vocation and Icelandic membership will represent a win-win situation for both sides.

Moim zdaniem Islandia zawsze miała europejską orientację i jej członkostwo w UE będzie oznaczało wygraną dla obu stron.

The aim of closer integration of the European and Latin American economic spheres is to create a win-win situation for both sides.

Celem bliższej integracji sfer gospodarczych Europy i Ameryki Łacińskiej jest stworzenie sytuacji, w której wygrane są obie strony.

It is a win-win situation.

Jest to sytuacja korzystna dla obu stron.
 

แนะนำคำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปลิชคำใหม่

นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่คำแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาโปลิชเข้าไปในพจนานุกรมด้วยตัวคุณเองโดยกรอกคำเหล่านั้นเข้าไปในช่องว่างข้างล่าง นอกจากนี้คุณยังสามารถใส่ข้อมูลต่างๆ เช่นศัพท์แสลง ท้องที่ ไวยากรณ์ รวมไปถึงหัวข้อ

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ

คำสุดท้ายเเนะนำโดยผู้ใช้ sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

คำที่มีความหมายเหมือนกัน

Wilson · wilted · Wilts · wily · wimp · wimpiness · wimpish · wimple · wimpy · win · win-win-situation · wince · winch · wind · wind-bells · wind-storm · wind-up · windage · windbag · windblown · windborne

เพิ่มเติมใน พจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย