คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาโปลิช "ancestor"

EN ancestor ภาษาโปลิช คำแปลของ

ancestor {น.}

EN ancestor
play_circle_outline
{คำนาม}

ancestor (ด้วย: forebear, forefathers, forbear)
That means that not all three could be my direct ancestor.
Znaczy to, że wszystkie trzy nie mogą być moimi bezpośrednimi przodkami.
The two human DNA sequences go back to a common ancestor quite recently.
Dwie sekwencje ludzkiego DNA wracają do wspólnego przodka całkiem niedawno.
That means we all share a common ancestor, an evolutionary grandmother, who lived around six million years ago.
Mamy wspólnego przodka, ewolucyjną babcię, która żyła 6 milionów lat temu.
ancestor (ด้วย: old man)
ancestor (ด้วย: forebear)

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"ancestor":

ancestor

ตัวอย่าง "ancestor" ของ ภาษาโปลิช

ประโยคนี้มีข้อมูลมาจากฐานข้อมูลอื่นเเละอาจจะไม่ถูกต้อง ทางbab.laไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับข้อมูลนี้ อ่านเพิ่มเติม ตรงนี้

EnglishAnd in other places, like Maryland, they're trying to figure out what the primordial ancestor is.
Gdzie indziej, np. w Maryland, próbuje się ustalić, kto był naszym pierwotnym przodkiem.
EnglishSo, Homo erectus was the first human ancestor to leave Africa and begin its spread across the globe.
Skamieliny Homo erectus znajdujemy w Gruzji, w Chinach, również w rożnych częściach Indonezji.
EnglishThe ancestor of the apes stayed in the trees; our ancestors went out onto the plain.
English~~~ So back in 1982 I said, "Well perhaps the elephant had an aquatic ancestor."
Zapomniała pani o słoniach!" Dlatego w 1982 zapytałam: "Może ich przodkiem jest gatunek wodny?"
EnglishIf you share a marker with someone, it means you share an ancestor at some point in the past, the person who first had that change in their DNA.
Osobę, u której pierwszy raz wystąpiła taka zmiana w DNA.
EnglishWe then got to the last ancestor.
EnglishThe hyena is the ancestor of the horse because it was part of a production called "Faustus in Africa," a Handspring Production from 1995, where it had to play draughts with Helen of Troy.
Hiena jest przodkiem konia, ponieważ była częścią produkcji pod tytułem "Faust w Afryce", produkcją studia Handspring z 1995, gdzie musiała grać w warcaby z Heleną Trojańską.

คำที่มีความหมายเหมือนกัน