คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "specie"

EN specie ภาษาจีน คำแปลของ

specie {น.}
CN
species {น.}
species {พหุ}

EN specie
play_circle_outline
{คำนาม}

specie (ด้วย: coin, coinage, hard cash, piece)
play_circle_outline
硬币 [yìngbì] {น.}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"specie":

specie