คำแปลของภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน "distinctiveness"


เเสดงผลลัพธ์ของ "distinct" "distinctiveness" ยังไม่ได้อยู่ในพจนานุกรมของเรา

EN distinctiveness ภาษาจีน คำแปลของ

distinct {คำวิเศษณ์}

EN distinct
play_circle_outline
{คำวิเศษณ์}

distinct (ด้วย: apparent, bald, conspicuous, decided)
play_circle_outline
明显的 [mínɡ xiǎn de] {คำวิเศษณ์}
distinct (ด้วย: clear, definite, downright, explicit)
play_circle_outline
清楚的 [qīnɡ chu de] {คำวิเศษณ์}
distinct (ด้วย: definite, explicit, express, positive)
play_circle_outline
明确的 [mínɡ què de] {คำวิเศษณ์}
distinct (ด้วย: another, different, dissimilar, diverse)
play_circle_outline
不同的 [bù tónɡ de] {คำวิเศษณ์}
distinct (ด้วย: characteristic, individual, inimitable, peculiar)
play_circle_outline
独特的 [dú tè de] {คำวิเศษณ์}
distinct (ด้วย: distinguishing)
play_circle_outline
有区别的 [yǒu qū bié de] {คำวิเศษณ์}
distinct
play_circle_outline
截然不同的 [jié rán bù tónɡ de] {คำวิเศษณ์}
distinct (ด้วย: assured, authentic, conclusive, hard)
play_circle_outline
确实的 [què shí de] {คำวิเศษณ์}

คำแปลที่มีความหมายเหมือนกันของ(ภาษาอังกฤษ)ของ"distinct":

distinct