คำแปลของภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ "性质"

CN 性质 ภาษาอังกฤษ คำแปลของ

性质 [xìngzhí] {น.}

CN 性质
play_circle_outline
[xìngzhí] {คำนาม}

性质 (ด้วย: 人物, 品德, 品质, 字)
性质 (ด้วย: 地产, 所有权, 所有物, 特性)
性质 (ด้วย: 专业, 专长, 特产, 特性)
性质 (ด้วย: 种类)
性质 (ด้วย: 样子, 种类, 类别)
性质 (ด้วย: 人物, 字符, 性格, 特征)
性质 (ด้วย: 品质, 质量)
性质 (ด้วย: 大自然, 天性, 本性, 种类)
性质 (ด้วย: 专业, 专长, 特产, 特性)
性质 (ด้วย: 实物, 种, 种类)
性质 (ด้วย: 品位, 品德, 品性, 品质)